Algemene Voorwaarden

Datum: 20 juni 2018 – Versie 1.3

Bij het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden, gaat u automatisch ook akkoord met de onderstaande voorwaarden:

Artikel 1. Defenities

 1. DirectVPS: DirectVPS B.V., de besloten vennootschap, kantoorhoudende te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58156445.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met DirectVPS een Overeenkomst heeft afgesloten, ook wel de klant.
 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen DirectVPS en Opdrachtgever krachtens welke DirectVPS de Dienst zal uitvoeren.
 5. Dienst: de dienst die DirectVPS met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
 6. Website: directvps.nl dan wel subdomeinen en andere domeinextensies.
 7. Account: Een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de opdrachtgever toegang krijgt tot de website(s) van DirectVPS, alwaar hij de overeenkomst(en) en dienst(en) kan aanvragen, wijzigen, beheren en opzeggen.
 8. Schriftelijk: Het per gewone post, per aangetekend schrijven of per email verzenden van mededelingen en / of documenten, zulks voor rekening en risico van verzender.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

 1. Een Overeenkomst tussen DirectVPS en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website dan wel via zijn Account dan wel via e-mail. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat DirectVPS een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Dit laatste is echter maatwerk.
 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door DirectVPS, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft DirectVPS het recht de prijzen hierop aan te passen, de offerte in te trekken of de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.
 4. Op een Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor DirectVPS alleen bindend indien en voor zover deze door DirectVPS schriftelijk zijn aanvaard.
 6. DirectVPS heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
 7. Na aanvaarding van een overeenkomst mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door DirectVPS.
 9. In geval van strijdigheid tussen bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
  • de Overeenkomst;
  • het eventuele afgesloten Service Level Agreement;
  • de eventuele bijlagen;
  • deze algemene voorwaarden;
  • eventuele aanvullende voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal DirectVPS zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de overeenkomst.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert DirectVPS dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft DirectVPS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DirectVPS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan DirectVPS worden verstrekt.
 5. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal DirectVPS Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot de website(s).
 6. Iedere actie die door tussenkomst van het Account van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan DirectVPS te melden zodat deze maatregelen kan nemen. De opdrachtgever is verplicht diens administratieve wachtwoord behorende bij het account, per direct te vervangen voor een nieuw sterk wachtwoord.DirectVPS heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens DirectVPS niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.
 2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van DirectVPS zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is DirectVPS gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. DirectVPS zal Opdrachtgever via de Website en/of schriftelijk ten minste 3 (drie) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Alle voor DirectVPS uit de Overeenkomst voortvloeiende bijkomende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.

Artikel 5. Hosting en aanverwante diensten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via het platform en/of de website(s) van DirectVPS die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 3. DirectVPS hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een geval als bedoeld in het eerste lid. Als een klacht naar het oordeel van DirectVPS gerechtvaardigd is, is DirectVPS gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. DirectVPS zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is DirectVPS gerechtigd hiervan aangifte te doen. DirectVPS kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties DirectVPS verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is DirectVPS gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart DirectVPS voor alle schade als gevolg van bovenstaande. DirectVPS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van DirectVPS in het kader van de klachtprocedure.
 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van DirectVPS of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks DirectVPS, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 9. Zonder toestemming van DirectVPS is het Opdrachtgever verboden de door DirectVPS verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij met DirectVPS schriftelijk anders is overeengekomen of dat er sprake is van resellen (zie artikel 9; resellers).
 11. DirectVPS kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is DirectVPS bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt (zie tevens artikel 6; dataverkeer).
 12. Opdrachtgever wordt geacht aan DirectVPS een onbeperkte licentie te hebben verstrekt om alle door Opdrachtgever via de systemen van DirectVPS verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door DirectVPS geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door DirectVPS.
 13. Indien Opdrachtgever een anti-virus dan wel anti-spam software bij DirectVPS afneemt, wordt opdrachtgever geacht bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier.
 14. Opdrachtgever is ten aanzien van “Cloud diensten” zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Wet bescherming persoonsgegevens. DirectVPS zal Opdrachtgever wel informeren over de locaties van de servers in de cloud.
 15. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid/nalaten of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Dataverkeer

 1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van de periode van deze Overeenkomst.
 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
 3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij
  elkaar opgeteld.
 4. DirectVPS kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is DirectVPS bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan
  of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.
 5. Indien door DirectVPS geen maximum is gesteld aan het dataverkeer dat Opdrachtgever per maand mag gebruiken in het kader van de dienst, geldt een ‘Fair Use Policy’. Aan de hand van de afgenomen schijfruimte zal in dat geval een reële hoeveelheid dataverkeer vastgesteld worden die Opdrachtgever in het kader van de Dienst per maand mag gebruiken. Overschrijdt Opdrachtgever die hoeveelheid meerdere malen, dan zal DirectVPS contact opnemen met Opdrachtgever om tot uitbreiding van het pakket te komen.

Artikel 7. Beschikbaarheid van de dienst

 1. DirectVPS zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door DirectVPS opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in een overeenkomst door een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. DirectVPS zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. DirectVPS is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). DirectVPS is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 3. DirectVPS zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van DirectVPS. DirectVPS kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
 4. DirectVPS stelt dagelijks reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, indien dit bij de Dienst wordt aangeboden. Als dit niet het geval is, dan valt het onder de verantwoordelijkheid van
  Opdrachtgever om reservekopieën van de bij DirectVPS opgeslagen data te maken.
 5. Indien naar het oordeel van DirectVPS een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van DirectVPS of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is DirectVPS gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen (zie ook artikel 5).

Artikel 8. Domeinnamen, SSL certificaten en IP-adressen

 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat DirectVPS voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam of SSL certificaat, geldt het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties (zie verwijzingen naar betreffende externe voorwaarden boven aan in dit document). De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam of verstrekking van een SSL certificaat. DirectVPS vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd of word ingetrokken.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de elektronische bevestigingsbrief van DirectVPS, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt DirectVPS schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 5. DirectVPS is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van DirectVPS.
 6. DirectVPS heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 7. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is DirectVPS gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 8. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven eigendom van DirectVPS en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Meerdere klanten van DirectVPS kunnen onder hetzelfde IP-adres opereren.
 9. DirectVPS heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen.

Artikel 9. Resellers

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van diensten van DirectVPS door Opdrachtgever aan haar klanten, geldt het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens DirectVPS overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van DirectVPS is. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de overeenkomst aangegeven grenzen van DirectVPS.
 3. Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als DirectVPS Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde dienst(en). DirectVPS kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.
 4. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens DirectVPS.
 5. DirectVPS of één van haar leveranciers zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij er een dringende of noodzakelijke reden is om deze klanten van opdrachtgever direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden. Validatie voor bepaalde SSL certificaten of geschillen met betrekking tot een domeinnaam zijn tevens voorbeelden.
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van DirectVPS te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van DirectVPS voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van diensten van DirectVPS.
 7. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van DirectVPS dan wel die van haar toeleveranciers.
 8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever heeft DirectVPS het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij DirectVPS of diens (toe)leveranciers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is DirectVPS toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien DirectVPS door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 10.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan DirectVPS, onverminderd het recht van DirectVPS om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van DirectVPS voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door DirectVPS van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van DirectVPS, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 10.000,- (exclusief BTW).
 2. Aansprakelijkheid van DirectVPS voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde gevallen rust op DirectVPS geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 11 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DirectVPS.
 4. De aansprakelijkheid van DirectVPS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever DirectVPS onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en DirectVPS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DirectVPS in staat is adequaat te reageren.
 5. DirectVPS is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (artikel 12).
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij DirectVPS meldt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart DirectVPS voor alle aanspraken van derden van Opdrachtgever wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door DirectVPS geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 12. Storingen en overmacht

 1. DirectVPS heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. DirectVPS zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. DirectVPS is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. DirectVPS heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal DirectVPS Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. DirectVPS is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. DirectVPS zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat DirectVPS door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van DirectVPS kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13. Duur en opzegging

 1. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft wordt deze geacht te zijn aangegaan voor een minimumtermijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via het Account op de website tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.
 2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
 3. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na de totstandkoming, tenzij DirectVPS reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van deze wettelijke bedenktermijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op basis van de specificaties van Opdrachtgever wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard zijn (zie artikel 7:46d BW).
 4. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is DirectVPS gerechtigd om per einddatum alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. DirectVPS is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.
 5. Door DirectVPS opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. DirectVPS is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 6. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft DirectVPS het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen na ingebrekestelling of rechterlijke interventie, onverminderd het recht van DirectVPS op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door DirectVPS. Cash betalingen worden niet geaccepteerd.
 2. DirectVPS kan verlangen dat bepaalde Diensten vooraf door middel van automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient DirectVPS hiervoor te machtigen. Indien Opdrachtgever hieraan
  niet kan voldoen, is DirectVPS gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
 3. DirectVPS zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan direct worden voldaan overeenkomstig de op de Website aangegeven betaalmethodes. Pas nadat de factuur is voldaan zal de Dienst worden geleverd.
 4. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft DirectVPS het recht om een bedrag van 25 euro aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 8. Opdrachtgever is verplicht DirectVPS per direct in kennis te stellen, indien er vermoedens zijn en/of redelijkerwijs aangenomen mag worden, dat opdrachtgever in een in het zevende lid beschreven situatieterecht komt of gaat komen, zodat er gezamenlijk naar een oplossing gezocht kan worden.
 9. In de gevallen, genoemd in het eerste tot en met het achtste lid, heeft DirectVPS voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 15. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. DirectVPS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van DirectVPS en per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt aard kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan een overeenkomst(en) te ontbinden, wanneer een leverancier van een domeinnaam/domeinnamen en/of SSL certificaat diens voorwaarden wijzigd.

Artikel 16. Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
 5. De door DirectVPS ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door DirectVPS, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.

Bijlage 1: Verwekersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is een bijlage bij “Bijlage bij Algemene Voorwaarden” (hierna: de Hoofdovereenkomst) tussen Opdrachtgever (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) en DirectVPS (hierna:
Verwerker).

ARTIKEL 1. DOELEINDEN VAN VERWERKING

1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Hoofdovereenkomst en wel voor het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
1.2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze
Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
1.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

ARTIKEL 2. VERPLICHTINGEN VERWERKER

2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
2.3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de externe accountant en werknemers, in de ruimste zin van het woord.
2.4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.
2.5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen
aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van
gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s). Eventueel gemaakte kosten komen voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke.
2.6. De Verwerker zal conform artikel 30 AVG een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten voeren, die zij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verricht onder deze Verwerkersovereenkomst. Op verzoek zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

ARTIKEL 3. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.

ARTIKEL 4. VERDELING VAN VERANTWOORDELIJKHEID

4.1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
4.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
4.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

ARTIKEL 5. INSCHAKELEN VAN DERDEN OF ONDERAANNEMERS

5.1. Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden wanneer dit noodzakelijk is om de dienst ten uitvoer te kunnen brengen. Indien verwerkingsverantwoordelijke hiertoe bezwaar heeft, kan verwerker de dienst niet leveren en zal de hoofdovereenkomst ontbonden worden.
5.2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.
5.3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden, echter is bij fouten van deze derden zelf niet aansprakelijk voor alle schade, mits zij zelf de fout(en) heeft begaan.

ARTIKEL 6. BEVEILIGING

6.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
6.2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
6.3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

ARTIKEL 7. MELDPLICHT

7.1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijke termijn op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
7.2. Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.
7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

 • de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
 • de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
 • de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

7.4. De Verwerker zal conform artikel 33.5 AVG alle datalekken documenteren, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Op verzoek zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

ARTIKEL 8. AFHANDELING VERZOEKEN VAN BETROKKENEN

8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

ARTIKEL 9. GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de
verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

ARTIKEL 10. AUDIT

10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit de Verwerkersovereenkomst, en alles dat daar direct verband mee houdt.
10.2. Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.
10.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
10.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Verwerker worden beoordeeld en kunnen, naar eigen goeddunken van Verwerker en op de wijze zoals Verwerker zelf bepaalt, worden doorgevoerd door Verwerker.
10.5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.
10.6. Verwerker mag een externe auditer weigeren waarneer zij hiervoor gegronde redenen heeft.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ten aanzien van aansprakelijkheid de bepaling uit de Hoofdovereenkomst geldt.

ARTIKEL 12. DUUR EN BEËINDIGING

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en op de datum van de laatste ondertekening.
12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker – naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen. Voor het vorderen van de persoonsgegevens worden er kosten in rekening gebracht door verwerker, afhankelijk van de tijd en ruimte die er voor noodzakelijk is om de data beschikbaar te stellen in een toegankelijk formaat.
12.4. Deze Verwerkersovereenkomst mag worden gewijzigd op dezelfde wijze als de Hoofdovereenkomst.

Bijlage 1.1: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Persoonsgegevens

Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende (bijzondere)persoonsgegevens verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.

 • Social media accounts
 • Financiële gegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Telefoonnummer(s)
 • Bezoekgedrag
 • NAW-gegevens
 • KVK-nummer(s)

Van de categorieën betrokkenen:

 • Personeel
 • Huurders
 • Mogelijke klanten
 • Sollicitanten
 • Accounthouders
 • Websitebezoekers
 • Leveranciers
 • Klanten

Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.